Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Onderhoud t.b.v. consumenten

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever:
Natuurlijke persoon, consument niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

b. Opdrachtnemer:
WTW-Filters.nl B.V., en de door haar aangewezen onderaannnemer

c. Onderhoudscontract:
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor het uitvoeren van onderhoud tijdens de contractperiode volgens overeengekomen interval;

d. Onderhoud:
Het verrichten van werkzaamheden aan het systeem voor gebalanceerde ventilatie met warmte terugwinning conform de door de fabrikant van het systeem voorgeschreven richtlijnen;

e. Onderhoudsbeurt:
Het (gedurende maximaal 2 uren) verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan het ventilatiesysteem waaronder reiniging van de inwendige componenten van de ventilatiebox (kanalen niet inbegrepen) en het opnieuw inregelen van het ventilatiesysteem a.d.h.v. in kanalen geplaatste ventielen;

f. Nulbeurt:
Het uitvoeren van een eerste onderhoudsbeurt, nodig alvorens een onderhoudscontract kan worden aangegaan;

g. Meetrapport:
Het als onderdeel van de onderhoudsbeurt en nulbeurt aan opdrachtgever verstrekte overzicht van de resultaten van metingen aan de luchtstroming van in- en uitgaande ventilatiekanalen;

h. Storingsbeurt:
Het opheffen van een storing aan het ventilatiesysteem op afroep door opdrachtgever, niet onderdeel zijnde van het onderhoudscontract;

Artikel 2 De prijs
1. De overeengekomen prijs voor het onderhoudscontract en/of de (eenmalige) onderhoudsbeurt en/of de nulbeurt, inclusief voorrijkosten en B.T.W. doch exclusief de kosten voor materialen en onderdelen.
2. De overeengekomen prijs voor een onderhoudscontract kan bij het ingaan van een nieuwe contractperiode worden gewijzigd.
3. Opdrachtnemer verplicht zich tijdig en vooraf verstrijken van de contractperiode de opdrachtgever in kennis stellen van de prijswijziging, waarbij opdrachtgever het recht behoudt van verlening van het onderhoudscontract af te zien.

Artikel 3 Totstandkoming opdracht
1. De opdracht voor een onderhoudscontract, een (eenmalige) onderhoudsbeurt of een nul- of storingsbeurt komt tot stand nadat opdrachtnemer deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
2. Onderdeel van de opdracht is de overeengekomen prijs per jaar en het onderhoudsinterval.
3. Na totstandkoming van de opdracht wordt in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever een datum bepaald voor uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden alsmede een tijdvak.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtnemer
1. De opdrachtnemer is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren c.q. uit te laten voeren.
2. De opdrachtnemer c.q. de door opdrachtnemer aangewezen installateur, voert de onderhoudswerkzaamheden uit volgens de richtlijnen van de fabrikant van het ventilatiesysteem en hanteert hierbij gecertificeerde meetapparatuur.
3. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte van geconstateerde gebreken aan het ventilatiesysteem en/of de ventilatiekanalen, dakdoorvoeren en/of andere zaken die van directe invloed zijn op het functioneren van het systeem.
4. Na uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden ontvangt opdrachtgever het meetrapport van opdrachtnemer, waarop tevens vermeld staan gebruikte materialen en/of onderdelen.
5. Indien opdrachtnemer niet in staat is de werkzaamheden te verrichten op de overeengekomen datum, wordt dit aan opdrachtgever zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt, uiterlijk 1 dag van te voren (overmacht uitgesloten).
6. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade, voorzover deze hem kan worden toegerekend, tot het maximum bedrag waarvoor hij verzekerd is.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Voor uitvoering van periodiek onderhoud als onderdeel van het onderhoudscontract draagt opdrachtgever zorg voor de instandhouding van het systeem sinds de voorafgaande onderhoudsbeurt
2. Zodra ingrijpende veranderingen worden geconstateerd door opdrachtnemer, bijvoorbeeld door verbouwing door opdrachtgever, vervallen de verplichtingen van opdrachtnemer ten aanzien van het onderhoudscontract en kan het onderhoudscontract pas weer van toepassing verklaard worden nadat een nulbeurt is uitgevoerd.
3. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in gelegenheid de werkzaamheden te verrichten en verschaft de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water.
4. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. De werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de opdrachtnemer meer dan eenmaal niet in staat is gesteld de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
6. Indien en zodra de WTW-unit in storing is, wordt dit door opdrachtgever gemeld aan opdrachtgever. Een onderhoudsbeurt of nulbeurt kan niet uitgevoerd worden indien de unit in storing is.
7. opdrachtgever voert in geen geval zelf wijzigingen en/of reparaties uit aan het systeem. Ventielen mogen niet uit elkaar worden gehaald en alleen van buitenaf worden gereinigd waarbij er terdege rekening gehouden wordt met de afstelling van het ventiel.
8. Verhuizing dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de verhuizing (of tijdig) bij opdrachtnemer aangemeld te worden.
9. Schades dienen binnen 24 uur gemeld te worden

Artikel 6 Betaling
1. Indien en voorzover vooruitbetaling is overeengekomen zijn de kosten voor het onderhoudscontract opeisbaar op de eerste dag van de contractsperiode.
2. Voor extra kosten voor materialen en/of onderdelen, benodigd voor het uitvoeren van het onderhoud, wordt aan opdrachtgever een kostenspecificatie verstrekt.
3. De kosten voor het onderhoudscontract worden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur voldaan. De kosten voor materialen en/of onderdelen worden binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur voldaan. Indien de opdrachtgeer niet tijdig betaalt, wordt hij na één betalingsherinnering, waarin hij wordt gewezen op zijn verzuim indien niet binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering, zonder verdere ingebrekestelling, geacht in gebreke te verkeren.
4. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de opdrachtnemer rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betaaldatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
5. De opdrachtnemer is na verloop van de in lid 3 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. In dat geval zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7 Niet nakoming verplichtingen
1. De opdrachtgever heeft op de eerste dag na afloop van de contractsperiode recht op restitutie van vooraf betaalde abonnementsgelden, indien en voor zover de opdrachtnemer na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling op die dag in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen uit het onderhoudscontract.
2. Indien één der partijen zijn verplichtingen niet nakomt alsmede bij surseance van betaling is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten.
3. Indien één der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen ingevolge van deze overeenkomst na te komen, neemt hij daarover onverwijld contact op met de andere partij.

Artikel 8 Beëindiging van de overeenkomst
1. Een opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen, maar heeft daarbij geen recht op restitutie van reeds betaalde kosten.
2. Bij verhuizing van de opdrachtgever stelt opdrachtgever de opdrachtnemer in staat de nieuwe bewoner overname van het contract aan te bieden.

Artikel 9 slotbepaling
Het Nederlandse recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten.