Nederland België Deutschland Schweiz Österreich

Voorwaarden onderhoudspakket optimaal

Voorwaarden onderhoudspakket optimaal
Algemene voorwaarden lidmaatschap Onderhoudspakketten

Artikel 1 - Begripsbepaling
In deze voorwaarden wordt aan de onderstaande termen de volgende betekenis toegekend:

Aanvraag: De aanvraag van een Opdrachtgever tot het aangaan van een Onderhoudspakket.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, die met Opdrachtnemer een Onderhoudspakket tot het leveren van diensten, werkzaamheden en leveringen afsluit.
Opdrachtnemer: WTW-Filters.nl B.V., KvK te Leeuwarden 04072648, van wie de diensten, werkzaamheden en leveringen worden afgenomen.
Systeem: De Warmte Terug Win Unit.
Onderhoudspakket: De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer, die Opdrachtnemer verplicht tot het verrichten van onderhoud en/of het oplossen van Storingen volgens de productomschrijving van het Onderhoudspakket.
Onderhoudsbeurt: Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een Warmte Terug Win Unit overeenkomstig de onderhoudscyclus en volgens de bij het Onderhoudspakket behorende productomschrijving.
Nulbeurt: Complete onderhoudsbeurt uitgevoerd door specialist, alvorens het afsluiten van een Onderhoudspakket voor het Systeem.
Systeemkeuring: Keuring Systeem door specialist t.b.v. acceptatie Onderhoudspakket
Tarieven: De vastgestelde prijzen per Onderhoudspakket inclusief BTW.
Tussentijdse storingen: opsommingen van storingen die Opdrachtnemer verhelpen en daarmee binnen het contract vallen (zie prijslijst onderdelen t.b.v. verhelpen Tussentijdse storingen)

Artikel 2 - Systeem
2.1. Het Systeem moet voor de monteur goed te bereiken zijn. Is er een kast of iets dergelijks omheen gebouwd of hangt een systeem te hoog, dan dient u dit aan ons door te geven. Is de monteur hierdoor langer bezig om het onderhoud uit te voeren dan worden er extra kosten doorberekend.
2.2. Is uw woning groter dan een "standaard" woning (meer dan één Systeem en/of meer dan 12 ventielen) dan moet dit ook worden doorgeven wanneer u onderhoud aanvraagt; ook dan is de monteur langer bezig en zullen er extra kosten worden doorberekend.
2.3. Het systeem mag niet asbesthoudend zijn
2.4. Het systeem moet vrij zijn van bekabeling, draden en/of andere materialen die niet oorspronkelijk bij het Systeem horen.

Artikel 3 - Ingangsdatum Onderhoudspakket en Systeemkeuring
3.1. Nieuw geïnstalleerde systemen of systemen die niet langer dan 1 jaar in gebruikt zijn en waarvan een oplever- en inregelrapport beschikbaar is, kunnen direct in het Onderhoudspakket opgenomen worden.
3.2. Na uitvoering van de Systeemkeuring door Opdrachtnemer gaat het Onderhoudspakket in. De kosten voor de Systeemkeuring zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Storingen kunnen pas worden gemeld na uitvoering van de Systeemkeuring. Tot het moment dat het Systeem is goedgekeurd, zullen er voor het afhandelen van storingen en eventuele reparaties materiaalkosten, voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht.
3.3. Indien de afspraak voor een Systeemkeuring niet kan plaatsvinden, door toedoen van Opdrachtgever, wordt het Onderhoudspakket zonder dat een ingebrekestelling nodig is, na het verstrijken van twee maanden ontbonden. De Opdrachtgever is in dat geval gehouden eventueel reeds gemaakte kosten aan de Opdrachtnemer te vergoeden.
3.4. Indien Opdrachtgever al een Onderhoudspakket heeft lopen bij Opdrachtnemer dan kan het systeem na een Systeemkeuring direct in het Onderhoudspakket opgenomen worden. Indien het Systeem in storing verkeert dan zal deze storing eerst moeten worden opgelost voordat het Systeem kan worden opgenomen in het Onderhoudspakket. Extra kosten die voortkomen uit het niet doorgeven van een storing zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 - Onderhoudspakket: filters, onderhoudsbeurten en reiniging ventilatiekanalen
4.1. Filters voor het Systeem dienen bij een Onderhoudspakket Basis en Plus separaat te worden aangeschaft. Bij een Onderhoudspakket Optimaal zijn de filters voor het Systeem inbegrepen en bestaan uit 2 sets welkeéén keer per contractjaar worden geleverd, pollenfilters zijn hierbij uitgesloten en zijn tegen een meerprijs leverbaar.
4.2. Onderhoudsbeurt t.b.v. het Onderhoudspakket Basis worden in de volgende cyclus verricht: eens per 48 maanden waarbij het Systeem en de ventilatieventielen worden geïnspecteerd (nakijken van het gehele Systeem op werking), het inregelen van het Systeem en de ventilatieventielen, het reinigen van de Warmte Terug Win Unit en de ventilatieventielen, controle van de standenschakelaar, het opmaken van een inregelrapport met bijbehorend advies.
4.3. Onderhoudsbeurt t.b.v. het Onderhoudspakket Plus worden in de volgende cyclus verricht: eens per 48 maanden waarbij het Systeem en de ventilatieventielen worden geïnspecteerd (nakijken van het gehele Systeem op werking), het inregelen van het Systeem en de ventilatieventielen, het reinigen van de Warmte Terug Win Unit en de ventilatieventielen, controle van de standenschakelaar, het opmaken van een inregelrapport met bijbehorend advies.
4.4. Tweejaarlijkse inspectie t.b.v. het Onderhoudspakket Plus worden in de volgende cyclus verricht: eens per 24 maanden.
4.5. Onderhoudsbeurtt.b.v. het Onderhoudspakket Optimaal worden in de volgende cyclus verricht: eens per 36 maanden waarbij het Systeem en de ventilatieventielen worden geïnspecteerd (nakijken van het gehele Systeem op werking), het inregelen van het Systeem en de ventilatieventielen, het reinigen van de Warmte Terug Win Unit en de ventilatieventielen, controle van de standenschakelaar, het opmaken van een inregelrapport met bijbehorend advies.
4.6. Reiniging ventilatiekanalen t.b.v. het Onderhoudspakket Optimaal wordt in de volgende cyclus verricht: eens per 72 maanden waarbij alleen de afvoerkanalen worden gereinigd, en kan niet afzonderlijk worden ingepland/uitgevoerd ten opzichte van onderhoudsbeurt.

Artikel 5 - Tussentijdse storingen
5.1. Tussentijdse storingen aan het Systeem worden op afspraak, zo snel mogelijk verholpen en dienen te worden gemeld aan een medewerker van de servicedesk via 0513 682 576, waarbij Opdrachtgever een omschrijving van de storingscode/melding op de digitale bediening van het Systeem dient door te geven.
5.2. Bij het verhelpen van tussentijdse storingen worden bij een Onderhoudspakket Optimaal geen kosten in rekening gebracht, dit is niet van toepassing bij een Onderhoudspakket Basis of Plus.
5.3. Gewerkte uren bij het verhelpen van tussentijdse storingen zijn gedekt bij een Onderhoudspakket Optimaal, dit is niet van toepassing bij een Onderhoudspakket Basis of Plus.
5.4. Bij een Onderhoudspakket Optimaal zijn de onderdelen die nodig zijn voor het verhelpen van tussentijdse storingen gedekt met een maximum van ? 350,00(driehonderd en vijftig euro) inclusief BTW per contractjaar. Restant voor rekening van Opdrachtgever indien kosten onderdelen hoger uitvallen dan ? 350,00 (driehonderd en vijftig euro) inclusief BTW. Dit is niet van toepassing bij een Onderhoudspakket Basis of Plus.
5.5. Opdrachtnemer is niet verplicht tussentijdse storingen te verhelpen indien opdrachtgever openstaande bedragen niet heeft voldaan.

Artikel 6 - Betalingen en prijzen
6.1. De aan Opdrachtnemer op grond van een Onderhoudspakket verschuldigde bedragen worden, tenzij anders overeengekomen, maandelijks vooraf automatisch geïncasseerd van rekening van Opdrachtgever. Bij een Onderhoudspakket Basis of Plus worden de verschuldigde bedragen één keer per jaar geïncasseerd middels automatische incasso.
6.2. Opdrachtnemer behoud zich het recht prijzen jaarlijks marktconform te indexeren.

Artikel 7 - Looptijd en beëindiging
7.1. Alle Onderhoudspakketten hebben een minimale looptijd van 1 jaar. Het Onderhoudspakket wordt vervolgens met onbepaalde tijd verlengd.
7.2. Beëindiging van het Onderhoudspakket is uitsluitend mogelijk met het daarvoor bestemde uitschrijfformulier dat volledig dient te worden ingevuld en ondertekend en in de bijgeleverde envelop moet worden verstuurd naar Antwoordnummer 3100,
8454 ZX Mildam. Uitschrijfformulier met bijbehorende envelop zijn bijgesloten in de onderhoudsmap dat bij het aangaan van het Onderhoudspakket is toegezonden.
7.3. Beide partijen kunnen het Onderhoudspakket schriftelijk opzeggen, na het verstrijken van de minimale looptijd van 1 jaar, dit alles zonder restitutie van de reeds geïnde bedragen.
7.4. Opdrachtnemer behoud zich het recht om tijdens de Systeemkeuring WTW-ventilatiesystemen te weigeren.